Vá?ení hostia:

?akujeme vám za vá? záujem o slu?bu kni?nice filmov, ka?dý hos? v na?om hoteli si ho mô?e vychutna? zadarmo.

?eláme si, aby vám premyslená slu?ba priniesla príjemné zá?itky.

Na?a filmová kni?nica nemá v úmysle dosiahnu? ?iadny zisk zo slu?by, ale bude potrebný bezpe?nostný vklad, aby sa predi?lo akýmko?vek ?kodám alebo stratili: 20 dolárov za 1 disk, 40 dolárov za 2 ... A prosím, prilo?te svoje ID a k?ú? na izbu recepcia pre slu?bu.

?akujeme vám za ?ítanie a u?ívate si svoj pobyt.


S pozdravom,

Tím hotela Arcadia