Dragi gost:

Zahvaljujemo se vam za zanimanje za na?o knji?ni?no storitev, vsak gost v na?em hotelu ga lahko brezpla?no u?iva.

?elimo si, da vam premi?ljena slu?ba prinese prijetne izku?nje.

Na?a knji?nica filmov ne namerava prina?ati nobenega dobi?ka iz storitve, ampak bo potreben varnostni polog, da se prepre?i ?koda ali izgubi: 20 USD za 1 disk, 40 USD za 2 ... In prosim, prinesite tudi svoj ID in prostorski klju? do recepcija za storitev.

Najlep?a hvala za va?e branje in u?ivajte v svojem bivanjem.


S spo?tovanjem,

Ekipa Arcadia Hotela